POS CSR
This text is replaced by the Flash movie.
This text is replaced by the Flash movie.
     
     

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie:

  • udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji prawnych,
  • sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
  • opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń,
  • reprezentowania klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach,
  • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniu przed sądami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism,
  • udzielania internetowych porad prawnych,
  • obsługi prawnej projektów unijnych.

Wspólnicy Kancelarii specjalizują się w:

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się sporządzaniem projektów umów cywilnoprawnych - m.in.: umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, pożyczki, komisu, agencyjnej, przewozu dostawy. Kancelaria udziela również porad prawnych z zakresu prawa rzeczowego m.in. dotyczących problematyki związanej z instytucjami: zasiedzenia, naruszenia posiadania, a także z zakresu prawa zobowiązań i spadków.

Z zakresu prawa handlowego i gospodarczego pomagamy Klientom w fazie tworzenia Spółek, jak również w ich rejestracji Krajowym Rejestrze Sądowym. Kancelaria prowadzi obsługę prawną związaną z nabyciem lub sprzedażą przedsiębiorstw. Kancelaria doradza spółkom prawa handlowego przy fuzjach, inkorporacjach, podziałach, przekształceniach, restrukturyzacjach oraz likwidacjach. Prawnicy Kancelarii prowadzą audyty prawne, przygotowują regulaminy organów spółek, a także sporządzają i weryfikują projekty uchwał wspólników.

Z zakresu prawa pracy Kancelaria oferuje kompleksową obsługę polegająca na: sporządzaniu opinii prawnych i udzielaniu porad prawnych dotyczących rozwiązywania stosunków pracy, świadectw pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, czasu pracy, odpowiedzialności materialnej i porządkowej, urlopów pracowniczych, zatrudniania młodocianych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Kancelaria zajmuje się również opiniowaniem i sporządzaniem zakładowych układów zbiorowych. Prowadzi także negocjacje i rozmowy ze związkami zawodowymi i radami pracowniczymi.

Z zakresu prawa zamówień publicznych działalność Kancelarii obejmuje w szczególności świadczenie usług na rzecz uczestników postępowań organizowanych na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Kancelaria świadczy także usługi na rzecz podmiotów obowiązanych do zamawiania dóbr i usług zgodnie z przepisami ustawy. Będzie pomagać Klientom w przygotowywaniu ofert, a także sporządzać w ich imieniu środki odwoławcze (protesty, odwołania).

W zakresie prawa własności intelektualnej zajmujemy się świadczeniem usług w zakresie ochrony własności intelektualnej, praw autorskich, znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji, a także przygotowywaniem umów o przeniesienie praw majątkowych, licencyjnych i innych.

Usługi prowadzone przez Kancelarię obejmują także doradztwo i reprezentację Klientów na wszystkich etapach postępowań w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego . Zakres usług obejmuje także pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w celu optymalnego zakończenia postępowania upadłościowego i naprawczego.

Kancelaria prowadzi również sprawy administracyjne , w tym stałe doradztwo - reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządza także skargi i zażalenia na decyzje oraz postanowienia administracyjne, skargi na uchwały organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, zajmuje się będzie również sporządzaniem skarg na bezczynność organów administracyjnych. Wspólnicy Kancelarii mają także doświadczenie przy obsłudze prawnej organów administracji.

W sprawach karnych i karno-skarbowych Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji reprezentując zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstwa występujące w postępowaniu karnym w charakterze oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe, o separację, alimentacyjne, o podział majątku i władze rodzicielską, a także dotyczące ubezwłasnowolnienia, uznania za zmarłego itp. Kancelaria specjalizuje się również w sprawach o istnienie bądź nieistnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz przysposobienie.

Z zakresu prawa spółdzielczego Kancelaria oferuje sporządzanie statutów, projektów uchwał, regulaminów, zarządzeń i opinii prawnych. Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni w tym: spraw o eksmisję, o zapłatę, spraw pracowniczych, spraw odszkodowawczych, dotyczących zaskarżania uchwał itd. Nadto Kancelaria proponuje udział prawnika w spotkaniach grup członkowskich, zgromadzeniach, a także innych spotkaniach, gdzie udział adwokat lub radcy prawnego będzie potrzebny.

Kancelaria świadczy również kompleksową obsługę prawną w zakresie prawem przewidzianych działań windykacyjnych , zarówno w przypadkach jednorazowej spłaty zadłużenia, jak i stałej obsługi klienta w tym zakresie. Proponujemy naszym Klientom sporządzanie przedsądowych i przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty, a także sporządzanie wniosków i pism w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Należy zaznaczyć także, iż Kancelaria oferuje kompleksową pomoc przy prowadzeniu wszystkich wyżej wymienionych spraw - począwszy od udzielenia porady prawnej i doraźnej pomocy, poprzez sporządzenie pozwów i innych pism procesowych, a zakończywszy na uczestnictwie w rozprawach sądowych w charakterze pełnomocnika procesowego strony we wszystkich instancjach.
 
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17, 25-518 Kielce
Wszystkie prawa zastrzeÂżone. All rights reserved.