Specjalizacje

Prawo cywilne

 • prowadzimy m. in. sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sporządzamy projekty umów cywilnoprawnych, m.in.: umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, pożyczki, komisu, agencyjnej, przewozu, dostawy
 • pomagamy w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych
 • pomagamy w sprawach z zakresu prawa rzeczowego m.in. dotyczących instytucji zasiedzenia, naruszenia posiadania
 • pomagamy w sprawach z zakresu prawa spadkowego, m. in. dochodzenie zachowku, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu

Prawo pracy

 • sporządzamy opinie prawne i udzielamy porad prawnych dotyczących rozwiązywania stosunku pracy, świadectw pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, czasu pracy, odpowiedzialności materialnej i porządkowej, urlopów pracowniczych, zatrudniania młodocianych, bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opiniujemyi sporządzamy zakładowe układy zbiorowe
 • prowadzimy negocjacje i rozmowy ze związkami zawodowymi i radami pracowniczymi
 • reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji, urzędami i organami państwowymi

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • pomagamy Klientom w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego
 • prowadzimy sprawy alimentacyjne oraz dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, a także przysposobienia, ustalenia lub zaprzeczenia pochodzenia dziecka oraz sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia
 • reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji, urzędami i organami państwowymi

Prawo zamówień publicznych

 • świadczymy usługi na rzecz uczestników postępowań organizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • pomagamy podmiotom obowiązanym do zamawiania dóbr i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
 • pomagamy i doradzamy w zakresie przygotowywania ofert składanych w postepowaniach przetargowych
 • przygotowywujemy środki odwoławcze, tj. protestów i odwołań

Prawo budowlane

 • sporządzamy i opiniujemy umowy przeniesienia własności nieruchomości, w tym umowy przedwstępne,
 • sporządzamy, analizujemy i negocjujemy umowy o roboty budowlane,
 • reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji, urzędami i organami państwowymi
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane

Prawo gospodarcze oraz Prawo spółek handlowych

 • pomagamy Klientom w fazie tworzenia i rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • prowadzimy obsługę prawną związaną z nabyciem lub sprzedażą przedsiębiorstw
 • prowadzimy doradztwo doradztwo w fuzji, inkorporacji, podziale, przekształceniu, restrukturyzacji oraz likwidacji spółki
 • sporządzamy audyty prawne
 • przygotowujemy regulaminy organów spółek
 • sporządzamy i weryfikujemy projekty uchwał wspólników
 • opracowyjemy i opiniujemy umowy spółek prawa handlowego
 • sporządzamy i opiniujemy projekty umów gospodarczych
 • reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji, urzędami i organami państwowymi

Prawo własności przemysłowej i własności intelektualnej

 • świadczymy pomoc w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw autorskich, znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy o przeniesienie praw majątkowych, licencyjnych
 • prowadzimy spory sądowe związane z naruszeniami praw własności przemysłowej i zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji

Prawo karne oraz Prawo karno-skarbowe

 • reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego i karno-skarbowego,
 • pomagamy Klientom w sprawach o wykroczenia
 • sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatne akty oskarżenia
 • przygotowujemy wszelkie środki odwoławcze

Prawo spółdzielcze

 • sporządzamy statuty, projektyw uchwał, regulaminów, zarządzeń i opinii prawnych
 • prowadzimy sprawy sądowe związane z bieżącą działalnością spółdzielni w tym sprawy o eksmisję, o zapłatę, sprawy pracownicze, sprawy odszkodowawcze, dotyczące m. i. zaskarżania uchwał
 • wpieramy Klientów na wszystkich posiedzeniach organów spółdzielni
 • prowadzimy stałą obsługę prawną spółdzielni

Prawo administracyjne

 • reprezentujemy Klientów przed organami administracyjnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzamy skargi i zażalenia na decyzje oraz postanowienia administracyjne
 • przygotowujemy skargi na uchwały organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej
 • sporządzamy skargi na bezczynność organów administracyjnych
 • reprezentujemy Klientów przed Urzędem Regulacji Energetyki
 • prowadzimy obsługę prawną organów administracji
 • pomagamy w zakresie uzyskania wymaganych koncesji, licencji oraz zezwoleń

Windykacja

 • prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawem przewidzianych działań windykacyjnych zarówno w przypadkach jednorazowej spłaty zadłużenia, jak i stałej obsługi Klienta w tym zakresie
 • przygotowujemy przedsądowe i przedegzekucyjne wezwania do zapłaty
 • sporządzamy wnioski i pisma w trakcie postępowania egzekucyjnego

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402