Kiedy możliwy jest rozwód?

Podjęcie decyzji o rozwodzie to dopiero pierwszy krok do rozwiązania małżeństwa. Aby sąd orzekł rozwód, muszą być spełnione określone warunki, które  to orzeczenie umożliwią. To sąd bowiem bada, czy w sprawie występują przesłanki pozytywne umożliwiające rozwiązanie małżeństwa przez rozwód oraz czy brak jest przesłanek negatywnych, czyli takich, które orzeczenie rozwodu uniemożliwią.

Wymagania formalne

            Pozew o rozwód należy wnieść do właściwego Sądu Okręgowego, ponieważ to ten sąd w trybie nieprocesowym rozpoznaje sprawę o rozwód. Pismo to musi spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego określone w art. 126 k.p.c. oraz zawierać dodatkowe elementy, które zostały wskazane w art. 187 k.p.c.

            Ponadto, pozew o rozwód trzeba opłacić. Stała opłata od złożenia pozwu w sprawie rozwodowej wynosi 600 zł, a dalsze ewentualne koszty zależą od przebiegu postępowania. Na przykład jeżeli w toku sprawy sąd miałby dokonać podziału majątku wspólnego, to konieczna będzie opłata w wysokości 1000 zł, chyba że strony są zgodne co do projektu podziału- wtedy opłata stała wyniesie 300 zł.

Do pozwu należy także załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, także odpisy skrócone aktów urodzenia tych dzieci.

            Są to jedynie podstawowe wymogi, jakie muszą zostać spełnione, aby pozew został skutecznie wniesiony. W zależności od skomplikowania sprawy, żądań strony, czy zgłaszanych wniosków, będą się zmianiać koszty całego postępowania i konieczność załączania niezbędnych dowodów.

Pozytywne przesłanki rozwodu

            Konieczną przesłanką pozytywną orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

            Kiedy można mówić o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego? Odpowiedź na to pytanie została udzielona już wiele lat temu przez Sąd Najwyższy i utrwalona w doktrynie. Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny wtedy, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Ustanie każdej z tych więzi musi zostać wykazane przed sądem.

Więź duchowa

Jak wskazuje się w orzecznictwie, nie chodzi o każdą więź duchową, ale o taką, jaka jest charakterystyczna dla wspólnoty małżeńskiej. Zazwyczaj oznacza to, że małżonków nie łączy uczucie miłości. Jeżeli choć jedno z małżonków nie darzy tym uczuciem drugiego, oznacza to brak więzi duchowej.

Więź fizyczna

Ustanie więzi fizycznej to nie tylko zaprzestanie współżycia seksualnego, ale także brak jakichkolwiek gestów fizycznych, które zazwyczaj świadczą o miłości do drugiej osoby.

Więź gospodarcza

Ustanie tej więzi określa się jako prowadzenie przez małżonków dwóch odrębnych gospodarstw domowych. Należy pamiętać, że samo zamieszkiwanie pod jednym dachem nie świadczy o istnieniu więzi gospodarczej między małżonkami. Czasami, uwzględniając inne okoliczności należy uznać, że wspólne zamieszkiwanie jest wymuszone brakiem innych możliwości i nie oznacza, że więź gospodarcza jest utrzymywana.

Trwałość rozkładu

Ustalając trwałość rozkładu, sąd dąży do ustalenia, czy nie ma już szans na to, żeby małżonkowie do siebie wrócili. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał od dłuższego czasu. Do ustalenia, czy rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały, często pomocne bywa porównanie okresu rozłączenia z czasem trwania małżeństwa.

Nie można jednak wykluczyć, że zupełny i trwaly rozkład pożycia małżeńskiego wystąpi nagle. Na takie sytuacje zwracał uwagę także Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach, wskazując np. że zgodnie z doświadczeniem życiowym trudno spodziewać się powrotu małżonków do pożycia, mimo że rozłam w małżeństwie nastąpił w ciągu krótkiego czasu od konkretnego zdarzenia. Nawet jednorazowy postępek małżonka może stać się przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Negatywne przesłanki rozwodu

Jeżeli sąd stwierdzi, że w sprawie istnieją przesłanki negatywne, nie będzie miał możliwości orzeczenia rozwodu.

Kiedy zatem rozwód nie będzie dopuszczalny?

  1. jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  2. jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  3. jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

            Powyżej przedstawione informacje jedynie w zarysie przedstawiają, co należy wziąć pod uwagę wnosząc pozew o rozwód. Okoliczności każdej sprawy są inne, przyczyny rozpadu małżeństwa też mogą być różne. Inaczej będzie przebiegała sprawa, kiedy jeden z małżonków domaga się orzeczenia winny drugiego, a inaczej, kiedy strony chcą zakończyć małżeństwo zgodnie. Dlatego też zanim zapadnie decyzja o złożeniu pozwu rozwodowego, warto zasięgnąć porady w tym zakresie, aby nie narażać się na niepotrzebny stres i koszty.

Zobacz również

Waluty cyfrowe / kryptowaluty a podatki

Początek roku to konieczność jego podsumowania również w wymiarze podatkowym, a co za tym idzie niestety zapłaty podatku także od transakcji dokonywanych na walutach cyfrowych. No chyba, że należysz do grupy osób, które po prostu hodl-ują, albo w ubiegłym roku...

Czytaj dalej

Kiedy umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika może być rozwiązana?

Co do zasady umowa na zastępstwo kończy się wraz z powrotem do pracy pracownika zastępowanego. Można jednak zakończyć ją wcześniej. Przez cały okres trwania umowy, może być ona rozwiązana na mocy porozumienia stron. Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na zastępstwo...

Czytaj dalej

Własnościowe prawo do garażu / mieszkania a faktura VAT.

Czy posiadacz własnościowego prawa do garażu / mieszkania może oczekiwać od spółdzielni, aby wystawiała mu ona fakturę VAT za ten garaż / mieszkanie na prowadzoną przez przez niego działalność gospodarczą? Odpowiedz: Tak, jak najbardziej. Co prawda interpretacje urzędów skarbowych bywają...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402