zwolnienie bez wypowiedzenia

Roszczenia pracownika w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Czasem rozstanie z pracodawcą bywa burzliwe i nieprzyjemne dla obu stron. Czego może żądać pracownik w przypadku, gdy  umowę o pracę rozwiązano z nim bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów?

Ustawodawca wskazał kilka rozwiązań takiej sytuacji. Zgodnie z przepisem art. 56 § 1 kodeksu pracy pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.

O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy, jednak wybór między tymi roszczeniami należy do pracownika. Choć istnieją pewne odstępstwa od tej reguły, to co do zasady sąd pracy jest związany żądaniem pozwu pracownika.

Kiedy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia będzie niezgodne z prawem?

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia jest niezgodne z prawem, gdy nastąpiło np.:

– bez zachowania formy pisemnej oświadczenia woli pracodawcy;

– bez podania rzeczywistej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę;

– w okresie ochronnym pracownika;

 – po upływie miesiąca od dnia uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie z winy pracownika.

Choć katalog wskazanych uchybień nie jest zamknięty, to warto także pamiętać, że  nie każde naruszenie przepisów będzie podstawą do wystąpienia przeciwko pracodawcy z jednym z możliwych roszczeń. Dlatego przed wystąpieniem na drogę sądową, zawsze warto najpierw skonsultować sprawę ze specjalistą.

Wybór roszczenia

Wybierając żądanie, pracownik musi rozważyć, co będzie dla niego bardziej korzystne. Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oznacza, iż pracodawca będzie musiał zatrudnić pracownika na poprzednim stanowisku, oczywiście- co do zasady. Przykładem odstępstwa od tej reguły będzie sytuacja, np. kiedy pracownik zajmujący stanowisko kierownicze został ukarany za przestępstwo wywołujące szkodę w mieniu pracodawcy. Wtedy bowiem, jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie o sygn. akt I PK 120/04, wykluczone będzie przywrócenie do pracy, bez względu na wady niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy. Warto także pamiętać, że każda sprawa jest inna i w każdej sąd bada przesłanki przywrócenia do pracy.

Jeżeli pracownik jednak nie chce wrócić do poprzedniej pracy, może żądać od byłego pracodawcy wypłaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wysokość tego odszkodowania jest ustalana w oparciu o   miesięczne średnie wynagrodzenie z okresu poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę.

Może się także zdarzyć, że sąd uzna, iż przywrócenie do pracy na poprzednim stanowisku będzie niemożliwe lub niecelowe, wtedy sąd zasądzi na rzecz pracownika odszkodowanie.

Zobacz również

Praca dla aplikanta

W związku z dużą ilością spraw i zleceń, poszukujemy do współpracy aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Czego oczekujemy? - statusu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego; - znajomości procedury cywilnej i karnej; - dokładności, sumienności oraz terminowości; - dobrej organizacji pracy; - zaangażowania...

Czytaj dalej

Kiedy kończy się ochrona przedemerytalna?

Czy można zwolnić pracownika tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny? Kiedy i w jakim trybie pracodawca może wypowiedzieć umowę takiemu pracownikowi? Ochrona przedemerytalna pracownika została uregulowana przepisami kodeksu pracy. W artykule 39 tej ustawy ustawodawca wskazał, że „Pracodawca nie może wypowiedzieć...

Czytaj dalej

PRAWO PRACY

Dwa stanowiska w umowie o pracę- czy to możliwe? Przepisy prawa, które obowiązują w Polsce nie zabraniają łączenia kilku stanowisk przez jedną osobę. Problemy czasem może sprawić sam sposób wskazania w umowie więcej niż jednego stanowiska. Treść, jaką powinna zawierać...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402