Skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę za pośrednictwem przesyłki poleconej na gruncie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

W ustawie posłużono się sformułowaniem, które w istotny sposób ingeruje w treść art. 61 kodeksu cywilnego i stosowaną dotychczas wykładnię, który brzmi następująco:

§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

            Ustawodawca z góry zakłada, że adresat nie będzie mógł zapoznać się z treścią oświadczenia woli złożonego w formie przesyłki za potwierdzeniem odbioru. Nieodebranie pisma z poczty w trakcie trwającej pandemii nie spowoduje (jak dotychczas) skutku doręczenia, a wręcz przeciwnie, pismo będzie uznawane jako niedoręczone.

Wątpliwa jest, wobec tak stanowczego brzmienia przepisu („nie można uznać za doręczone”), prawna możliwość udowodnienia, że adresat mógł zapoznać się z treścią przesyłki. Od woli adresata (np. pracownika lub pracodawcy), który podejmie pismo lub nie, zależeć będzie czy pismo zostanie skutecznie doręczone. Warto wspomnieć, że powyższa regulacja nie dotyczy innych form doręczania pism, np. przy zastosowaniu poczty kurierskiej lub mailem (z wykorzystaniem certyfikowanego podpisu elektronicznego).

W praktyce oznacza to tyle, że rozwiązanie umowy za pośrednictwem operatora pocztowego zostanie skutecznie zakończone dopiero po upływie 2 tygodni od daty zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

            Zatem, mimo że pracodawca miał uzasadnione podstawy dla natychmiastowego zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym, taka osoba formalnie nadal będzie pracownikiem do czasu, gdy oświadczenie pracodawcy będzie mogło być uznane za doręczone – a więc najwcześniej po 14 dniach od uchylenia stanu epidemii. W praktyce może to trwać nawet kilka lub kilkanaście miesięcy.

            Pracodawca może sporządzić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w postaci cyfrowej i w takiej formie przesłać do pracownika np. poprzez pocztę elektroniczną lub inny system komunikacji elektronicznej, jeżeli użyje kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wątpliwości nie będzie budziło przesłanie takiego oświadczenia na służbową skrzynkę mailową pracownika, który świadczy pracę poza zakładem.

Ostrożność należy natomiast zachować przy wysłaniu oświadczenia na prywatną skrzynkę mailową pracownika, gdy takiego środka komunikacji nie wykorzystywano wcześniej do komunikacji między pracodawcą a pracownikiem – zwłaszcza, że może być trudne do ustalenia, czy pracownik z takiej skrzynki regularnie korzysta.

            Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest ono równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Za moment doręczenia wypowiedzenia wiadomością e-mail należy uznać moment pojawienia się tej wiadomości w skrzynce odbiorczej pracownika. Należy przy tym wskazać, że dowód tej okoliczności będzie obciążał pracodawcę. Z tego względu najbezpieczniejsze będzie wysłanie wypowiedzenia na firmową skrzynkę e-mail pracownika pod warunkiem, że pracownik jest zobowiązany z niej korzystać lub co najmniej ma możliwość zalogować się do niej poza zakładem pracy.

            W przypadku wysyłania wypowiedzenia na inny adres poczty elektronicznej pracownika znany pracodawcy warto skorzystać z funkcji potwierdzenia dostarczenia wiadomości oraz z potwierdzenia udzielanego przez instytucję certyfikacyjną dostarczającą usługę podpisu kwalifikowanego. Wskazane będzie również żądanie potwierdzenia odebrania wiadomości przez adresata, przy czym takie potwierdzenie będzie jedynie dodatkowym dowodem doręczenia wiadomości, a jego brak nie będzie sam w sobie przesądzał o skuteczności doręczenia.

Zobacz również

Waluty cyfrowe / kryptowaluty a podatki

Początek roku to konieczność jego podsumowania również w wymiarze podatkowym, a co za tym idzie niestety zapłaty podatku także od transakcji dokonywanych na walutach cyfrowych. No chyba, że należysz do grupy osób, które po prostu hodl-ują, albo w ubiegłym roku...

Czytaj dalej

Kiedy umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika może być rozwiązana?

Co do zasady umowa na zastępstwo kończy się wraz z powrotem do pracy pracownika zastępowanego. Można jednak zakończyć ją wcześniej. Przez cały okres trwania umowy, może być ona rozwiązana na mocy porozumienia stron. Istnieje także możliwość rozwiązania umowy na zastępstwo...

Czytaj dalej

Własnościowe prawo do garażu / mieszkania a faktura VAT.

Czy posiadacz własnościowego prawa do garażu / mieszkania może oczekiwać od spółdzielni, aby wystawiała mu ona fakturę VAT za ten garaż / mieszkanie na prowadzoną przez przez niego działalność gospodarczą? Odpowiedz: Tak, jak najbardziej. Co prawda interpretacje urzędów skarbowych bywają...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402