Zadatek a zaliczka- jakie są między nimi różnice?

Czasem może się wydawać, że nie ma znaczenia, czy płacimy zaliczkę czy zadatek. Zdarza się, że niektórzy nie zwracają uwagi na zapisy w umowie dotyczące zapłaty określonej kwoty na poczet realizacji przedmiotu tej umowy. Jednak różnica między zadatkiem a zaliczką jest znacząca. Od tego, jak określimy zobowiązanie, zależy m. in. to, co się stanie z tą kwotą, jeżeli umowa nie zostanie wykonana.

Istota zadatku została określona w art. 394 kodeksu cywilnego. Jeżeli strony umowy nie określą odmiennie, to zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Natomiast, jeśli do wykonania umowy dojdzie, to zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, a jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

W przypadku rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Zatem, jeżeli to my daliśmy zadatek, a za niewykonanie umowy odpowiada druga strona, to możemy żądać zwrotu tego zadatku w podwójnej wysokości. Jeśli zadatek otrzymaliśmy i również to druga strona umowy odpowiada za jej niewykonanie, to zadatek możemy zatrzymać. Należy jednak pamiętać o niezbędnych formalnościach, czyli o odstąpieniu od umowy.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zaliczki. Tak, jak zadatek, zaliczkę również daje się przed wykonaniem przedmiotu łączącej strony umowy.  Zaliczka jest przeznaczana na poczet przyszłych świadczeń wynikających z zawartej umowy. Jednak, jeżeli umowa nie zostanie wykonana albo któraś ze stron postanowi od umowy odstąpić, to zaliczka powinna być zwrócona.

Podsumowując, można wskazać, że różnica między zadatkiem a zaliczką polega przede wszystkim na tym, które ze świadczeń będzie podlegało zwrotowi w razie niewykonania umowy i jaka będzie jego wysokość.

Zobacz również

Praca dla aplikanta

W związku z dużą ilością spraw i zleceń, poszukujemy do współpracy aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Czego oczekujemy? - statusu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego; - znajomości procedury cywilnej i karnej; - dokładności, sumienności oraz terminowości; - dobrej organizacji pracy; - zaangażowania...

Czytaj dalej

Kiedy kończy się ochrona przedemerytalna?

Czy można zwolnić pracownika tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny? Kiedy i w jakim trybie pracodawca może wypowiedzieć umowę takiemu pracownikowi? Ochrona przedemerytalna pracownika została uregulowana przepisami kodeksu pracy. W artykule 39 tej ustawy ustawodawca wskazał, że „Pracodawca nie może wypowiedzieć...

Czytaj dalej

PRAWO PRACY

Dwa stanowiska w umowie o pracę- czy to możliwe? Przepisy prawa, które obowiązują w Polsce nie zabraniają łączenia kilku stanowisk przez jedną osobę. Problemy czasem może sprawić sam sposób wskazania w umowie więcej niż jednego stanowiska. Treść, jaką powinna zawierać...

Czytaj dalej

Polańscy Taborowicz
Kancelaria Prawna s.c.

Facebook

adres:
ul. Warszawska 31, lok. 16, 17
25-518 Kielce 

e-mail: kancelaria@polanscy-taborowicz.pl
tel.: 41 343 16 38

Adwokat Dariusz Polański
kom. 600 812 903
Radca Prawny Emilia Polańska
kom. 609 504 567
Radca Prawny Aneta Taborowicz
kom. 507 372 402